Čakali sme na najväčšiu reformu školstva a vzdelávania. Dočkáme sa jej? Ktoré sľuby sa z predvolebných bilboardov dostali do programového vyhlásenia za vzdelávanie, školstvo a mládež? Poďme sa pozrieť na 7 najdôležitejších viet tohto dokumentu…

1. marca, prvý deň po parlamentných voľbách som si dovolil napísať tento blog: Historická príležitosť zmeniť slovenské školstvo: Potrebujeme 7 zásadných zmien (klik!)

Myslím, že som nebol jediný, kto očakával, že s novou vládou, príde dlhoočakávaná zmena. Prešlo 20 dní a svetlo sveta uzrel kľúčový dokument, ktorý nesie názov Programové vyhlásenie Vlády SR.

Vybral som z neho 7 dobrých správ a pridal 3 smutné…

#1 Podpora neformálneho vzdelávania a práce s mládežou

„Vláda SR uznáva, že popri formálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí zohráva dôležitú úlohu ich neformálne vzdelávanie a práca s deťmi a mládežou, ktoré sa realizujú v čase mimo vyučovania, a preto podporí rozvoj príslušnej infraštruktúry a zabezpečí systémovú a transparentnú finančnú podporu neformálneho vzdelávania, vrátane umeleckého vzdelávania a voľnočasových aktivít.“

Konečne! Neformálne vzdelávanie si vydobilo miesto vo formálnom školstve. A ešte bude aj finančne podporované.

#2 Zjednotenie financovania cirkevných a súkromných škôl

„Ďalším cieľom Vlády SR je zjednotiť riadenie, financovanie a správu školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl v zmysle platných zmlúv medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení.“

#3 Povinná škôlka pre deti v rizikovom prostredí

“ Vláda SR zabezpečí, aby deti ohrozené rizikovým prostredím povinne navštevovali materskú školu od troch rokov.“

Tu len zdôrazním, že nejde o povinosť pre všetky deti, s tou by som nesúhlasil, ale že ide o potrebný nástroj pre deti z rizikových prostredí.

#4 Navýšenie počtu pedagogických asistentov

„Vláda SR (…) podporí prácu pedagogických zamestnancov navýšením počtu odborných zamestnancov, školských špeciálnych pedagógov a pedagogických asistentov priamo na školách.“

#5 Inovatívne metódy na pedagogických školách

„Preto (Vláda SR) zabezpečí skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov na vysokých školách s dôrazom na inovatívne metódy výučby a bude spolupracovať s vysokými školami na presadzovaní adekvátnych požiadaviek na uchádzačov o štúdium učiteľstva.“

Toto je jediný spôsob ako naše školstvo meniť z dlhodobého hľadiska. Keď bude príprava budúcich učiteľov inovatívna a moderná, aj ich následna výučba v školách bude stáť za to.

#6 Lepšie zaplatení učitelia

„(Vláda SR) vytvorí podmienky na kontinuálny rast platov pedagogických a odbornýchzamestnancov scieľom zvýšiť platy pedagogických zamestnancov v závislosti od možnosti štátneho rozpočtu.“

#7 Identifikácia, podpora a rozvoj talentov

„Vláda ďalej podporí aktivity škôl v spolupráci so zamestnávateľmi a vysokými školami s cieľom identifikovať talenty, podporiť ich rozvoj a zabezpečiť, aby mali možnosť zostať na Slovensku po ukončení štúdia.

V rozvojovom programe Show your talent sa tomuto návrhu nesmierne tešíme. Pretože práca s talentom vedie k lepšiemu rozvoju mladých, k lepšej uplatniteľnosti a koniec koncov k vyššej kvalite života.

Jedným z najlepších metód na identifikáciu talentov je test Gallupovho inštitútu StrenghtsFinder, ktorý si v našom programe môžu spraviť všetci študenti.

#8 Zníženie počtu vysokoškolských študijných odborov

„Preto Vláda SR podporí prácu Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ tak, aby došlo k zásadnému zníženiu počtu študijných odborov a programov vyšších stupňov s cieľom eliminovať nekvalitné študijné odbory a vyprofilovať medzinárodné konkurencie schopné univerzity.“

#9 Moderný manažment škôl

„Vláda SR podporí transparentné a otvorené formy moderného manažmentu škôl s efektívnym a jasným rozdelením kompetencií, zodpovednosti a zdravým pracovným prostredím pre učiteľov. “

Uvidíme či táto veta zostane len v deklaratívnej rovine alebo naozaj budeme vidieť zmenu v manažmente škôl. Verím, že MŠVVaŠ SR sa viac zameria na tzv. change management.

#10 Podpora neziskových organizácií

„Vláda SR vytvorí priestor pre intenzívnejšie zapojenie sa súčasných poskytovateľov formálneho a neformálneho vzdelávania, najmä stredných odborných škôl, vysokých škôl a neziskových organizácií do vytvorenia širšej ponuky celoživotného vzdelávania.“

Vďaka tejto spolupráci zainteresovaných aktérov vzdelávania sa bude oveľa rýchlejšie vymieňať know how, lepšie dokážeme pokryť potreby deti a mladých, nehovoriac o jedinečnej synergii, ktorá tým môže vzniknúť.

Príklad medzisektorovej spolupráce: Konferencia Show your talent, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia škôl, neziskového sektora, lokálni zamestnávatelia či zástupcovia samosprávy.

A aké sú tie 3 smutné správy?

#1 Deklarácia vs realita

Programové vyhlásenie Vlády SR má deklaratívnu formu. Jej autori v ňom píšu, čo by chceli, čo zvážia a čo prehodnotia. Nemožno im to vyčítať, lebo k takýmto formuláciám ich oprávňuje charakter daného dokumentu.

Nestačí však len deklarovať, k čomu bude úsilie vlády viesť, je potrebné špecifikovať, čo sa naozaj zmení. Nestačí znížiť počet študijných odborov na VŠ, je potrebné znížiť počet vysokých škôl. Na čo ich je na Slovensku 35? Avšak chápem, že minister, ktorý by toto napísal, by tým spáchal rituálnu samovraždu.

#2 Zníženie byrokracie

Programové vyhlásenie Vlády SR tiež nijako neuvádza, čo chce robiť s množstvom dokumentov a evidencie, ktoré musia vypĺňať učitelia či školy. Chcelo by to odvážnejšiu víziu v tejto oblasti. Nebáť sa zjednodušovať príliš komplikované a zbytočné procesy, ktoré vyžadujú množstvo papierov.

#3 Viac inovácií

Priznám sa, očakával som v oblasti vzdelávania a školstva o trochu viac inovácii. Home schooling, digitálne vzdelávanie, inovatívne huby, podpora podnikavosti, stáže žiakov ZŠ na SŠ a žiakov SŠ na VŠ, to všetko by si v tomto dokumente zaslúžilo viac priestoru. Ale chápem, programové vyhlásenie nemá byť zoznam operatívnych krokov a opatrení. Skúsenosť však hovorí, že čo nie je uvedené vo vízii, na to sa rýchlo zabúda.

Minister školstva bude potrebovať dlhé lakte

Týmto dokumentom úsilie zmeniť školstvo na Slovensku nekončí, práve naopak, začína. Ťarcha reformy a potrebných zmien bude ležať na pleciach ministra školstva.

Koľko financií dokáže vylobovať od ministra financií, ako sa mu podarí nastaviť konkrétny plán opatrení, akými aktérmi sa obklopí a nakoľko bude odvážny počas celého 4 ročného obdobia.

Držme si palce.

Prečítajte si aj:

Pin It on Pinterest